به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.7 GHz 8168/205W 24C/33MB Cache/DDR4 2666MHz

2.7 GHz 8168/205W 24C/33MB Cache/DDR4 2666MHz

Additional information

2.7 GHz 8168/205W 24C/33MB Cache/DDR4 2666MHz