به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

A100‐PERF‐256

Additional information

A100 Performance 256GB 2x10GE 4x1GE