به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.1 GHz 6130/125W 16C/22MB Cache/DDR4 2666MHz

2.1 GHz 6130/125W 16C/22MB Cache/DDR4 2666MHz

Additional information

2.1 GHz 6130/125W 16C/22MB Cache/DDR4 2666MHz