به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

VNX6GSDAE15F

Additional information

VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST