به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

V3‐VS10‐600

Additional information

3.5 IN 600GB 10K 6GB SAS DISK DRIVE