به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX

UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX

Additional information

UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX