به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Nexus 9300 with 48p 10G SFP+ and 6p 40G QSFP+

Nexus 9300 with 48p 10G SFP+ and 6p 40G QSFP+

Additional information

Nexus 9300 with 48p 10G SFP+ and 6p 40G QSFP+