به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Nexus 5672UP 1RU 24x10G SFP+ 24pxUP SFP+ 6x40G QSFP+

Nexus 5672UP 1RU 24x10G SFP+ 24pxUP SFP+ 6x40G QSFP+

Additional information

Nexus 5672UP 1RU 24x10G SFP+ 24pxUP SFP+ 6x40G QSFP+