به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

دسته بندی محصولات

Nexus 2000 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP

Additional information

Nexus 2000 10GT FEX; 48×1/10T; 6x40G QSFP

Nexus 2000 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP

Additional information

Nexus 2000 10GT FEX; 48×1/10T; 6x40G QSFP