به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

Catalyst 6800 Sup6T (440G/slot) with 8x10GE 2x40GE (XL)

Catalyst 6800 Sup6T (440G/slot) with 8x10GE 2x40GE (XL)

Additional information

Catalyst 6800 Sup6T (440G/slot) with 8x10GE 2x40GE (XL)