به فروشگاه اینترنتی آرمان خوش آمدید

2.6 GHz 6126/125W 12C/19.25MB Cache/DDR4 2666MHz

2.6 GHz 6126/125W 12C/19.25MB Cache/DDR4 2666MHz

Additional information

2.6 GHz 6126/125W 12C/19.25MB Cache/DDR4 2666MHz